Način financiranja

Ovdje ćete naći sve naše dokumente na jednom mjestu.

Financiranje EzG projekata:

 • paušalno (Lump sums) za Mjeru 2.1. Bratimljenje gradova i ovise o samo jednom parametru – broju pozvanih sudionika,
 • ili jediničnim iznosima (Unit costs) za Mjeru 1. Europsko sjećanje, Mjeru 2.2. Umrežavanje gradova i Mjeru 2.3. Projekti civilnog društva, koji ovise o dva parametra – broju sudionika i broju zemalja koje sudjeluju. Količina jediničnog iznosa za 1 aktivnost (mobilnost) se utvrđuje usporedbom broja sudionika s brojem zemalja, a ukupni zbroj svih pojedinačnih jediničnih iznosa predstavlja ukupni iznos sredstava koji prijavitelj potražuje u samoj prijavi.

Paušali i jedinični iznosi su unaprijed izračunati i navedeni su u tablicama u Programskom vodiču (annex I, annex II, annex III) kako bi potencijalnim prijaviteljima bili orijentir pri osmišljavanju projektnog prijedloga i izradi financijske konstrukcije.

Prijavitelj u samom e-obrascu (e-form) nije obvezan priložiti financijski plan niti troškovnik, već se ukupni iznos sredstava koja se mogu zatražiti iz Programa izračunava na temelju zbroja paušala ili jediničnih troškova svih projektnih aktivnosti. Iznos za pojedino događanje (koje podrazumijeva mobilnost) se izračunava na temelju broja sudionika i broja uključenih zemalja, prema zadanim iznosima u tablicama. E-obrazac automatski zbraja aktivnosti po zadanim parametrima te prikazuje ukupni iznos sredstava koji je moguće ostvariti na temelju osmišljenih aktivnosti.

Ukoliko neki projektni prijedlog bude odabran za financiranje, EACEA će korisniku poslati Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava putem elektronske pošte. Isplata pred-financiranja se u pravilu izvršava u roku od 30 dana od dana slanja odluke tj. kada EACEA potpiše ugovor s korisnikom. Za projekte u sklopu mjera 1. Europsko sjećanje, 2.2. Umrežavanje gradova, i 2.3. Projekti civilnog društva, predfinanciranjem se isplaćuje u iznosu od 40 % do 60 % dodijeljenih bespovratnih sredstava. Kod mjere 2.1. Bratimljenje gradova ne postoji predfinanciranje.

Kod projekata kojima je odobren ukupni iznos veći od 60.000 EUR, EACEA može zahtijevati od korisnika da unaprijed dostavi jamstvo za predfinanciranje ukoliko procijeni da su njihovi financijski kapacitet slabi, i to za iznos jednak iznosu pred-financiranja. Ovaj zahtjev ne odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKATA su:

  • troškovi osoblja izravno povezani s projektnim aktivnostima/događajima,
  • putni troškovi i troškovi boravka sudionika na događaju,
  • najam dvorane/usmeno i pismeno prevođenje za potrebe održavanja događaja,
  • troškovi komunikacija/informiranja aktivnosti i događaja,
  • troškovi koordiniranja koji su nastali sudjelovanjem nekoliko organizacija,
  • troškovi istraživanja i informatičkih alata koji su potrebni za pripremne aktivnosti u sklopu Mjera 1. i 2.3.

ODOBRENJE ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA I ISPLATA SREDSTAVA

Korisnik preko korisničkog portala preuzima E-izvješće koje treba biti dostavljeno u roku od dva mjeseca od dana isteka razdoblja prihvatljivosti provedbe projekta te mora sadržavati opis rezultata projekta u odnosu na ciljeve definirane projektnom prijavom, a preostali iznos dodijeljenih sredstava će se isplatiti u roku od 60 dana od odobrenja završnog izvješća.

Za projekte ukupne vrijednosti do 60.000 EUR dokumentacija se mora čuvati 3 godine, a za projekte iznad tog iznosa 5 godina.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske