O programu

Svrha Programa jest poticati promišljanje zajedničke povijesti i razvoj aktivnog europskog građanstva

O PROGRAMU

Program Europa za građane je program Unije koji potiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.

Svrha Programa jest potaknuti građane/ke Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti poput mira, slobode, ravnopravnosti, pravednosti, solidarnosti i prakticiranje demokratske političke kulture kroz građansku participaciju, volontiranje, međukulturalni dijalog, međusektorsku suradnju, zaštitu manjina, itd. Cilj je uključivanje građana u procese donošenja odluka i oblikovanja politika na EU razini, s ciljem osnaživanja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji.


Program funkcionira kao platforma za poticanje građana na sudjelovanje u razvoju EU, a njegovi opći ciljevi su:

– podizati razinu svijesti i razumijevanje građana o zajedničkoj europskoj povijesti i vrijednostima,
– njegovati europsko građanstvo i poboljšavajući uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

Projekti moraju biti usklađeni i sa specifičnim ciljevima Programa, kako je definirano u Programskom vodiču te kao i nekim od ponuđenih višegodišnjih prioriteta Programa. Aktivnosti projekta trebaju pridonositi jednoj od tema europskih godina. Sve relevantne dokumente, molimo Vas pronađite u sekciji Važni dokumenti i poveznice.

  1. Pregled europskih godina 2014-2020
  2. Pregled europskih godina 2007-2013

Aktivnosti programa se odvijaju na način da neprofitne organizacije, točnije udruge/zaklade/škole/javne ustanove i općine/gradovi/županije, prijavljuju projektne prijedloge na odabrani natječaj u sklopu Programa, na neki od tri fiksna roka tijekom svake godine – 1.veljače, 1.ožujka ili 1.rujna. Odabrani projekti moraju uključivati niz međunarodnih događanja koja okupljaju građane/ke iz svih zemalja partnera na projektu, a sve kako bi kroz raspravu i razmjenu znanja i iskustva na neku od odabranih EU tema osmislili rješenja za stvaranje pozitivnog doprinosa zajednici, te ih diseminirali prema donosiocima odluka i široj javnosti.

PROGRAM SE DO SADA PROVODIO U DVA PROGRAMSKA RAZDOBLJA:

UPRAVLJANJE PROGRAMOM

Europska komisija pokrenula je program Europa za građane, a odgovorna je za daljnji razvoj ciljeva, strategije i prioriteta, kao i predlaganje proračuna te praćenje i vrednovanje provedbe cjelokupnog programa. Odlukom Komisije osnovana je i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) koja je odgovorna za upravljanje cjelokupnim ciklusom projekata, uključujući raspisivanje natječaja, odabir projekata, potpisivanje ugovora, dodjele financijskih sredstava, praćenje projekata te provjere na licu mjesta.

Kako bi informacije o Programu bile što brže diseminirane potencijalnim korisnicima i ostalim dionicima, Europska komisija putem natječaja bira nacionalne kontakt točake (Europe for Citizens Contact Point – ECP), koje su na nacionalnoj odgovorne za ciljano i učinkovito širenje praktičnih informacija o Programu. Po imenovanju dodjeljuje im se zadaća informiranja i educiranja zainteresiranih potencijalnih korisnika i šire javnosti o Programu, ali i suradnje s relevantnim dionicima u promociji Programa u zemlji.

Potencijalni prijavitelji mogu se obratiti Kontakt točki (ECP) u svojoj zemlji za održavanje edukacija o mogućnostima financiranja projekata iz ovog Programa, održavanje individualnih konzultacija te općenito za pomoć u tumačenju pravila natječaja ili pronalasku partnerskih organizacija iz inozemstva s kojima žele surađivati. Kontakt podaci svih ECP-a u Europi dostupni su ovdje.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske imenovan je koordinatorom provedbe Programa u Hrvatskoj i djeluje u svojstvu nacionalne kontakt točke od 2007. godine do danas (ECP Hrvatska). Tim Europa za građane koji je uspostavljen u Uredu za udruge redovito održava informativna događanja, kao što su konferencije i radionice, individualni sastanci sa zainteresiranim organizacijama, diseminira informacije o Programu prema široj javnosti vodeći web stranicu o Programu na hrvatskom jeziku, snimajući promotivne filmove, izrađujući brošure i ostale promotivne materijale, te surađuje sa Europskom komisijom, Izvršnom agencijom i drugim nacionalnim kontakt točkama u vođenju i daljnjem razvoju Programa.

Kontakt podaci ECP Hrvatska: europazagradane@udruge.vlada.hr,+385 (0)1 4599 810

ZEMLJE SUDIONICE PROGRAMA:

Prihvatljive države u okviru Programa su:

  • 28 država članica Europske unije;
  • Albanija, Bosna i Hercegovina, bivš jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo, u skladu s općim načelima i općim odredbama i uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije utvrđenima relevantnim okvirnim sporazumima, odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnim sporazumima,
  • Ako U.K. napusti EU tijekom razdoblja primanja bespovratnih sredstava bez sklapanja sporazuma s Europskom unijom kojim se izričito osigurava da britanski podnositelji prijava i dalje budu prihvatljivi, prestat će primati sredstva iz EU-a (uz nastavak sudjelovanja, gdje je to moguće) ili će morati napustiti projekt.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PARTNERI:

  • Podnositelj prijave i partneri moraju biti javna tijela ili neprofitne organizacije s pravnom osobnosti (poseban kriterij prihvatljivosti naveden je za svaki potprogram/mjeru),
  • Iznimno, osobe bez pravne osobnosti mogu se smatrati prihvatljivima za bespovratna sredstva samo ako udovoljavaju zahtjevima sukladno Financijskoj uredbi 2018/1046, tj. ako su njihovi predstavnici ovlašteni za preuzimanje pravnih obveza u ime subjekata, i subjekt ima operativnu sposobnost koja je jednakovrijedna onima pravne osobe,
  • Fizičke se osobe NE mogu prijaviti na ovaj program.

VRSTE BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

  • bespovratna sredstva za aktivnosti (Action Grants) – dodjeljuju se projektima (iz obje cjeline), tj. za aktivnosti ograničenog vijeka trajanja tijekom kojeg se provode predložene aktivnosti,
  • operativna bespovratna sredstva (Operating Grants) – pokrivaju troškove pravilnog vođenja redovnih i trajnih aktivnosti neke organizacije, a čije je djelovanje direktno povezano sa promocijom zajedničkih europskih vrijednosti.

VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROGRAMA

Sve aktivnosti i materijali koji se financiraju sredstvima Programa, trebaju pridonijeti njegovom promicanju, primjerice, jasnim upućivanjem na dobivenu financijsku potporu Unije. U tom pogledu, od korisnika se zahtjeva da koriste obavezne elemente vidljivosti na svim projektnim događajima, ali i svim materijalima izrađenima u sklopu projekta. Nazivi, logotipi i izjava o odricanja od odgovornosti mogu se preuzeti ovdje.

Letak o programu Europa za građane 2014-2020 koji je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), možete preuzeti ovdje.

Letak s primjerima projekata iz Hrvatske, koji je izradila Kontakt točka programa, možete preuzeti ovdje.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske